พงศ์ถาวรกมล ค., ฉัตรชัยสุชา ส., and สมจิตประเสริฐ พ. “ความเป็นห่วง ความวิตกกังกล และความต้องการข้อมูลในผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจหลอดเลือดทางรังสี”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 16, no. 2, Aug. 2012, p. 84, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2335.