ชุณหะวัต ด., ตันติกรกุล จ., and ฦาชา ย. “ผลของการฝึกคิดสะท้อนกลับในการสอนภาคปฏิบัติต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 16, no. 3, Aug. 2012, p. 63, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2343.