พงศ์ถาวรกมล ค., and ฉัตรชัยสุชา ส. “รายงานการวิจัยการค้นหามะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้น : ความรู้ ความเชื่อด้านสุขภาพ และพฤติกรรมการปฏิบัติ ของพยาบาลอายุ 35 ปีขึ้นปี”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 18, no. 2, Aug. 2012, p. 1, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2359.