บูรณะเรืองโรจน์ส., เกษมกิจวัฒนาส., กีรติวิทยานันท์ณ., and พงศ์ถาวรกมลค. “ประสบการณ์และการจัดการกับอาการอ่อนล้าในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ไดรับเคมีบำบัด”. Thai Journal of Nursing Council, Vol. 21, no. 2, 1, p. 46, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2383.