บูรณะเรืองโรจน์ ส., เกษมกิจวัฒนา ส., กีรติวิทยานันท์ ณ., and พงศ์ถาวรกมล ค. “ประสบการณ์และการจัดการกับอาการอ่อนล้าในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ไดรับเคมีบำบัด”. The Journal of Thailand Nursing and Midwifery Council, vol. 21, no. 2, Aug. 2012, p. 46, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2383.