คงบุญ ส., สมประเสริฐ ช., and เกษมกิจวัฒนา ส. “การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุระหว่างรับการรักษาในโรงพยาบาล”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 21, no. 2, Aug. 2012, p. 62, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2384.