ธงชัย ฉ. “การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงกับผลลัพธ์การจัดการความรู้และทรัพยากรในระบบสุขภาพ”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 21, no. 3, Aug. 2012, p. 5, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2387.