ภักดีวงศ์เ. “การดำรงบทบาทมารดา : แนวคิดทฤษฏีสู่การปฏิบัติ”. Thai Journal of Nursing Council, Vol. 21, no. 3, Aug. 2012, p. 12, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2388.