วะสี ป., ธงชัย ฉ., พงศ์มั่นจิตร พ., เชื้อเจ็ดตน พ., and สุขเกษม ส. “ประสิทธิผลการการใช้แนวปฏิบัติการหย่าเครื่องช่วยหายใจที่มีพื้นฐานบนความรู้เชิงประจักษ์ในผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 21, no. 3, Aug. 2012, p. 75, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2393.