เกษมกิจวัฒนาส. “บรรณาธิการแถลง”. Thai Journal of Nursing Council, Vol. 21, no. 4, Aug. 2012, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2394.