ธงชัย ฉ. “การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงของอาจารย์”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 21, no. 4, Aug. 2012, p. 8, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2395.