เกษมกิจวัฒนา ส. “สารจากบรรณาธิการ”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 22, no. 1, Aug. 2012, p. 4, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2402.