หิรัญชุณหะส., แสงจันทร์ห., ส่งวัฒนาป., and เพชรพิเชฐเชียรว. “สมรรถนะทางวัฒนธรรมทางการพยาบาล : องค์ความรู้สู่ภาคปฏิบัติ”. Thai Journal of Nursing Council, Vol. 22, no. 1, Aug. 2012, p. 9, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2403.