พานิชย์ จ., and ชัยวัฒน์ ว. “ประสบการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 22, no. 3, Sept. 2012, p. 40, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2441.