อาภานันทิกุล ม. “บทบรรณาธิการรับเชิญ หลักจริยธรรมในการให้การบริการสุขภาพ”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 22, no. 4, Sept. 2012, p. 5, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2457.