เกษมกิจวัฒนาส. “สารจากบรรณาธิการ”. Thai Journal of Nursing Council, Vol. 22, no. 4, Sept. 2012, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2458.