สี่หิรัญวงศ์อ., and ยุทธไตรป. “การช่วยเหลือด้านจิตใจแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ”. Thai Journal of Nursing Council, Vol. 22, no. 4, Sept. 2012, p. 10, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2459.