แสงนิมิตชัยกุลว., and ชัยวัฒน์ว. “ผลของการเตรียมเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลต่อความกลัวของผู้ป่วยเด็กวัยก่อนเรียน”. Thai Journal of Nursing Council, Vol. 22, no. 4, Sept. 2012, p. 38, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2461.