รัตนกุล ป. “บทบรรณาธิการรับเชิญ พยาบาลเวชปฎิบัติ: จากตำนานสู่ก้าวย่างที่ท้าทายของวิชาชีพการพยาบาล”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 23, no. 1, Sept. 2012, p. 5, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2468.