ไกรนุวัตร ก. “แนวคิดในการปฏิบัติการพยาบาลในชุมชน”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 23, no. 1, Sept. 2012, p. 10, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2469.