โมลี ป., โตสิงห์ อ., and สินธุ ศ. “ระบบการดูแลผู้บาดเจ็บที่มีภาวะฉุกเฉินในระยะก่อนถึงโรงพยาบาล : การวิเคราะห์วรรณกรรม”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 23, no. 1, Sept. 2012, p. 22, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2470.