สุวรรณโณ จ., เพชรศิราสัณฑ์ เ., ประเสริฐไทย ป., จันทร์ประดิษฐ์ อ., and ใสสุข ว. “การดูแลตนเองของผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 23, no. 1, Sept. 2012, p. 35, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2471.