เฉลิมพิชัย ท., รติธร เ., เสรีเสถียร เ., and บริบูรณ์หิรัญสาร ด. “อัตราการไม่มาตรวจตามนัดหลังคลอดของมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวีและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 23, no. 1, Sept. 2012, p. 48, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2472.