พานชูวงศ์ ธ., อุทริยะประสิทธิ์ เ., กิมปี ส., and สัตยวิวัฒน์ ว. “ประสบการณ์เกี่ยวกับอาการปวดขาเนื่องจากการขาดเลือดมาเลี้ยง วิธีจัดการอาการและผลลัพธ์ของการจัดการอาการในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 23, no. 1, Sept. 2012, p. 60, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2473.