แจ้งสุทธิวรวัฒน์พ., and อังสุโรจน์ร. ย. “สภาพแวดล้อมในการทำงาน พฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม กับการทำงานเป็นทีมของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลทั่วไป เขตภาคกลาง”. Thai Journal of Nursing Council, Vol. 23, no. 1, 1, p. 87, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2475.