ชอบอรุณสิทธิ ช., เกษมกิจวัฒนา ส., and ฉันท์เรืองวณิชย์ ว. “ผลการส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะของตนต่อการฟื้นหายหลังผ่าตัดในผู้ป่วยผ่าตัดช่องท้อง โรงพยาบาลพระพุทธบาท สระบุรี”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 23, no. 1, Sept. 2012, p. 100, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2476.