ขันตีจิตร ก., เกษมกิจวัฒนา ส., and ฉายพุทธ ป. “การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการป้องกันการเกิดภาวะสับสนเฉียบพลันในผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดในระบบทางเดินอาหาร”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 23, no. 2, Sept. 2012, p. 26, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2480.