อาภานันทิกุล ม., ธนูรักษ์ ร., and ฦาชา ย. “การพัฒนาเครื่องมือวัดความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาลไทยระดับปริญญาตรี”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 23, no. 2, Sept. 2012, p. 52, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2482.