เซ็นนันท์ก., โตสิงห์อ., and สินธุศ. “การช่วยของผู้บาดเจ็บในระยะเร่งด่วนฉุกเฉิน : การวิเคราะห์วรรณกรรม”. Thai Journal of Nursing Council, Vol. 23, no. 3, Sept. 2012, p. 26, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2531.