เซ็นนันท์ ก., โตสิงห์ อ., and สินธุ ศ. “การช่วยของผู้บาดเจ็บในระยะเร่งด่วนฉุกเฉิน : การวิเคราะห์วรรณกรรม”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 23, no. 3, Sept. 2012, p. 26, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2531.