พวงจำปา ส., นันทชัยพันธ์ พ., and ธงชัย ฉ. “การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการใช้เทคนิคผ่อนคลายเพื่อบรรเทาอาการปวดเฉียบพลัน”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 23, no. 3, Sept. 2012, p. 40, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2532.