ศิริภักดี ก. “บทบรรณาธิการรับเชิญ ภัยพิบัติจากภาวะโลกร้อน: พยาบาลเตรียมรับหรือยัง”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 23, no. 4, Sept. 2012, p. 5, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2539.