ศรีสุพรรณ ว., รุจกรกานต์ ด., and คงประเสริฐ พ. “สถานการณ์การรับรองสถาบันการศึกษาและการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการพยาบาลและการผดุงครรภ์”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 23, no. 4, Sept. 2012, p. 20, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2541.