นันท์ศุภวัฒน์ เ., คุณาวิกติกุล ว., เกียรติเลิศนภา ผ., อภิขาติบุตร ก., and ศรีสุพรรณ ว. “การผลิตกำลังคนสาขาพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ของสถาบันการศึกษาพยาบาลในประเทศไทย”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 23, no. 4, Sept. 2012, p. 41, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2543.