อนุเรือง ศ., สินธุ ศ., วาณิชย์กุล น., and ศรียุกตศุทธ อ. “ผลของโปรแกรมการสร้างพลังในตนเองต่อภาวะสุขภาพและความพึงพอใจในการบริการสุขภาพของผู้หญิงที่มีความดันโลหิตสูง”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 24, no. 1, Sept. 2012, p. 11, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2551.