สิทธิกัน จ., ศุทธากรณ์ ว., and แก้วธรรมานุกูล ธ. “ความเครียดจากการทำงานและผลการปฏิบัติงานในพนักงานขับรถบรรทุก เหมืองขุดถ่านหิน”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 24, no. 1, Sept. 2012, p. 49, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2554.