แสงนิมิตชัยกุบ ว., and รัชนกุล ป. “พฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็ก ปัญหาสุขภาพของทารก และ ความต้องการการบริการพยาบาลของผู้ดูแลเด็กทารก”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 24, no. 1, Sept. 2012, p. 88, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2557.