อ่วมตานีอ. “บทบรรณาธิการรับเชิญ การจัดการแบบลีนกับการบริการสุขภาพ”. Thai Journal of Nursing Council, Vol. 24, no. 2, Sept. 2012, p. 5, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2560.