หากุหลาย ภ., and ธนาโนวรรณ น. “อุปสรรคของการเริ่มให้ลูกดูดนมแม่ครั้งแรกในห้องคลอด”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 24, no. 2, Sept. 2012, p. 14, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2562.