ยุบลพริ้งจ., ฉายาพุทธป., สุวิมล กิมปีส., and โตสิงห์อ. “การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อฟื้นฟูการกลืนของผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอหลังผ่าตัด”. Thai Journal of Nursing Council, Vol. 24, no. 2, Sept. 2012, p. 24, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2563.