ธีระทองคำ แ., หนุเจริญกุล ส., and สุวิสิษฐ์ น. “การรับรู้ประโยชน์ สภาพปัญหา และข้อเสนอแนะของพยาบาลเวชปฏิบัติในประเทศไทย”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 24, no. 2, Sept. 2012, p. 39, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2564.