สมประเสริฐ ช. “บทบรรณาธิการรับเชิญ แปรเปลี่ยนพลังภายใน ต่อยอดสู่การทำงานอย่างสร้างสรรค์”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 24, no. 3, Sept. 2012, p. 5, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2571.