พันธสี พ., and สีขาว อ. “ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาต่อการพัฒนาความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลในคลินิกของนักศึกษาพยาบาล”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 24, no. 3, Sept. 2012, p. 81, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2577.