จันทรวิจิตร ย., บุญเชียง ว., ภูมิสวัสดิ์ ร., สุคนธสรรพ์ อ., and วังศรีคูณ ส. “ระบบการจัดการศึกษาเพื่อการสร้างพยาบาลของชุมชน : กรณีศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 24, no. 3, Sept. 2012, p. 94, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2578.