เพราะสุนทร ม., and อ่วมตานี อ. “ประสบการณ์การทำงานของพยาลพี่เลี้ยงในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 24, no. 3, Sept. 2012, p. 56, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2579.