เกษมกิจวัฒนา ส. “บทบรรณาธิการ เคล็ดลับการเตรียมต้นฉบับงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 24, no. 4, Sept. 2012, p. 5, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2581.