ศรีเมธาวรคุณ ป., นาคะ ข., and หนูเพชร ป. “กิจกรรมทางกายของผู้สูงอายุในชนบทภาคใต้”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 25, no. 1, Sept. 2012, p. 112, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2602.