เกียรติสิน พ., เกษมกิจวัฒนา ส., and ฉายพุทธ ป. “การฟื้นตัวหลังผ่าตัดในผู้ป่วยผ่าตัดช่องท้อง : การสังเคราะห์วรรณกรรม”. The Journal of Thailand Nursing and Midwifery Council, vol. 25, no. 2, Sept. 2012, p. 87, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2612.