เกษมกิจวัฒนา ส. “สารจากบรรณาธิการ”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 25, no. 3, Sept. 2012, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2617.