พันธ์ภักดี อ., นามวงศ์พรหม อ., นามจันทรา ร., อาภานันทิกุล ม., ปทุมวัน อ., มาลาธรรม พ., วิทยศุภร จ., and ธงชัย ฉ. “รูปแบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาอาจารย์เพื่อผลิตพยาบาล ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในประเทศไทย”. The Journal of Thailand Nursing and Midwifery Council, vol. 25, no. 3, Sept. 2012, p. 89, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2625.